top of page

Lezen, schrijven en rekenen

Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om te leren lezen, spellen en/of rekenen.

Voor die kinderen zorgt de klasleerkracht voor intensieve begeleiding,

extra oefening en herhaling in de klas. Als dit onvoldoende is, zal de leerling

extra zorg krijgen door een zorgleerkracht.

 

Als ook dit onvoldoende ondersteuning biedt, is een logopedisch onderzoek

en aansluitend therapie voor lezen, spellen en/of rekenen meestal aangewezen. 

De klas- of zorgleerkracht, het directieteam en/of het CLB zullen in

bovenstaand geval vaak doorverwijzen naar een logopedist, maar de ouders kunnen

ook op eigen initiatief contact opnemen met een logopedist.

 

De logopedist zal met een onderzoek de lees-, spel- en/of rekenmoeilijkheden in kaart brengen en inzetten op het remediëren ervan. Ook het (terug) ervaren van lees-, schrijf- en/of rekenplezier is van belang.

Als het kind na de verhoogde zorg op school en na intensieve logopedische therapie te beperkt of geen vooruitgang boekt op het vlak van lezen, spellen en/of rekenen dan kan er sprake zijn van een leerstoornis. 


 

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking (SDN, 2016).

Dyscalculie is een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden (Desoete et al., 2010). 

 

 

Wanneer er sprake is van een leerstoornis zal de logopedist, bij voorkeur in

samenwerking met andere disciplines, een attest uitschrijven. Tijdens de therapie

zal er aandacht uitgaan naar psycho-educatie. Dit betekent dat er gesprekken

plaatsvinden met het kind en de ouders om meer uitleg te geven bij de diagnose,

uiteraard met veel aandacht voor al het kind zijn/haar sterktes. 


Naast het remediëren zal de logopedist ook aandacht besteden aan het opstellen van en/of leren werken met compenserende hulpmiddelen (o.a. hulpkaarten, overhoorsoftware, rekenmachine, ...) en strategieën. 

2023-07-20PraktijkZEG-329.jpg
2023-07-20PraktijkZEG-497.jpg
bottom of page